DotacjeUrzadPracy.pl Eksperci w zakresie dotacji z Urzędu Pracy!
Wyślij

Urząd Pracy Częstochowa od 1 sierpnia 2017 roku rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dotacje na otworzenie działalności gospodarczej w ramach środków z programu PO WER, RPO oraz Funduszu Pracy.

Dotacja na otworzenie firmy z PO WER w Urzędzie Pracy Częstochowa

Urząd Pracy Częstochowa informuje, iż prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 PO WER.

Planowane jest przyznanie dotacji w wysokości 20 000 zł.

Nabór wniosków dotyczy wyłącznie bezrobotnych kobiet, które:

  • są osobami młodymi w wieku 18-29 lat (które nie ukończyły 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie) zarejestrowanymi w PUP w Częstochowie jako osoby bezrobotne (objęte I lub II profilem pomocy);
  • są młodzieżą NEET, tzn. osobami niepracującymi, niekształcącymi się w systemie dziennym oraz niekorzystającymi ze szkoleń lub kursów finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Ponadto ze względu na założenia projektu grupami priorytetowymi są kobiety długotrwale bezrobotne oraz kobiety z niepełnosprawnościami. Kobieta bezrobotna ubiegająca się o dofinansowanie winna spełnić warunki określone w kryteriach dotyczących przyznawania środków na podjęcie działalności przyjętych na 2017 rok.

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej i na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się:

  • osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat oraz
  • osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej.

Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie, na podstawie Oświadczenia uczestniczki/ka projektu.

Kobieta bezrobotna, która złożyła wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, winna w dniu złożenia wniosku odbyć wizytę u doradcy klienta.

Zachęcamy do starania się o dotację oraz składanie odpowiednio wypełnionych wniosków, które znajdą uznanie w oczach komisji oceniającej złożone dokumenty, tak, aby możliwe było uzyskanie dotacji oraz założenie własnej firmy.

Dotacja na otworzenie firmy z RPO w Urzędzie Pracy Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż odwiesza nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2.

Planowane jest przyznanie dotacji w wysokości 20 000 zł.

Nabór dotyczy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których ustalony został II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, należących do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

  • długotrwale bezrobotnych;
  • posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • powyżej 50 roku życia.

Wniosek podlega ocenie i rozpatrzeniu zgodnie z określonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie procedurami. Najpierw zostanie przeprowadzona ocena formalna wniosku, a następnie, jeśli przejdzie on ten pierwszy etap to wniosek zostanie oddany do oceny merytorycznej.

Dotacja na otworzenie firmy z Funduszu Pracy w Urzędzie Pracy Częstochowa

Poza wymienionymi wyżej projektami Urząd Pracy Częstochowa prowadzi również nabór wniosków o dotacje z Funduszu Pracy. Ich wysokość również wynosi 20 000 zł a zasady przyznawania są podobne do wymienionych powyżej.

Niezależnie od źródła środków o które będzie wnioskować osoba bezrobotna ważne jest odpowiednie przygotowanie wniosku, tak, aby pomysł na biznes zyskał uznanie w oczach komisji oceniającej złożone dokumenty, a przez to doprowadził do przyznania potrzebnych na założenie firmy środków na otworzenie działalności.

Zapisz się na Newsletter!

Otrzymuj regularnie darmowe wskazówki przygotowane przez ekspertów DotacjeUrzadPracy.pl jak skutecznie starać sie o dotacje dla bezrobotnych.

 

Zapisałeś się na Newsletter!