DotacjeUrzadPracy.pl Eksperci w zakresie dotacji z Urzędu Pracy!
Wyślij

Jedną z form zabezpieczenia przyznawanej przez Urzędy Pracy dotacji na otwarcie firmy przez osoby bezrobotne jest poręczenie. Poręczenie cywilne i poręczenie wekslowe winno być złożone przez co najmniej jedną osobę, której przeciętny miesięczny dochód brutto z ostatnich 3 miesięcy wynosi nie mniej niż 3.000,00 złotych lub dwie osoby o przeciętnych miesięcznych dochodach brutto nie niższych niż 2.500,00 złotych. We wniosku o dotację należy zwykle podać dane poręczycieli.

Poręczycielem dotacji na otwarcie firmy z Urzędu Pracy nie może być:

  • osoba w wieku powyżej 65 roku życia,
  • małżonek wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej,
  • osoba, która poręczała pomoc na podjęcie działalności udzieloną innej osobie lub jego współmałżonek pozostający z nim we wspólnocie majątkowej,
  • osoba będąca dłużnikiem Funduszu Pracy, EFS, PFRON lub osoba, która poręczała pomoc na podjęcie działalności lub pożyczkę z Funduszu Pracy innej osobie będącej dłużnikiem tego Funduszu,
  • współmałżonek dłużnika oraz współmałżonek poręczyciela dłużnika pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, o których mowa w § 2 ust. 11,
  • osoba, której zatrudnienie lub okres pobierania świadczenia rentowego kończy się przed upływem 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą będącym w stanie likwidacji lub upadłości,
  • osoba prowadząca działalność gospodarczą, w stosunku do której toczy się postępowanie upadłościowe lub naprawcze.

W przypadku poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą wymagany minimalny okres prowadzenia działalności nie może być krótszy niż 12 miesięcy i osoba ta musi wykazać, że osiąga dochody z tytułu tej działalności w wysokości określonej w ust. 4.

Warto pamiętać, iż to właśnie poręczenie oprócz blokady na rachunku bankowym jest najwyżej punktowane przez komisję oceniającą wnioski o dotację dla bezrobotnych na otwarcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy, dlatego warto zadbać o to, aby takie poręczenie było możliwe do uzyskania przez osobę bezrobotną, która będzie starać się o pozyskanie takiej dotacji.

Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej na temat skutecznego pozyskiwania dotacji na otwarcie firmy to zachęcamy do zapoznania się z naszym kursem internetowym w ramach którego dokładnie wyjaśniamy, jak pozyskać dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Możesz również skorzystać z jednego z naszych gotowych wniosków dostępnych w naszym sklepie internetowym.

Zapisz się na Newsletter!

Otrzymuj regularnie darmowe wskazówki przygotowane przez ekspertów DotacjeUrzadPracy.pl jak skutecznie starać sie o dotacje dla bezrobotnych.

 

Zapisałeś się na Newsletter!