DotacjeUrzadPracy.pl Eksperci w zakresie dotacji z Urzędu Pracy!
Wyślij

Urząd Pracy Pruszków informuje, iż 4 maja 2017 r. rusza i potrwa do odwołania nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18–29 lat (do dnia ukończenia 30 lat) bez pracy, zarejestrowane w Urząd Pracy Pruszków jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy – choć lepszą szansę na otrzymanie dotacji będą miały osoby z II profilem pomocy). Ponadto zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER uczestnikami projektu mogą być osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzn. w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu i nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

Projekt zakłada udzielanie wsparcia dla osób do 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast dla osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Dotację dla bezrobotnych pozyska 34 osób (12 kobiet, 22 mężczyzn) w tym 14 osób (8 kobiet, 6 mężczyzn) długotrwale bezrobotnych.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 23 000 zł.

Definicja osoby długotrwale bezrobotnej w Urząd Pracy Pruszków brzmi, iż jest osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy i więcej.

Urząd Pracy Pruszków informuje, iż dotacje dla bezrobotnych będą przyznawane wg poniższych zasad:

Środki własne (w gotówce) bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS muszą wynosić co najmniej 20% wnioskowanej kwoty a środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki niezbędne i bezpośrednio związane z uruchamianą działalnością w szczególności na zakup:

 • środków trwałych;
 • maszyn i urządzeń;
 • materiałów i towarów, do 15% wnioskowanej kwoty;
 • usług i materiałów reklamowych, do 10% wnioskowanej kwoty;
 • sklep internetowy oraz domeny internetowej do 10% wnioskowanej kwoty;
 • refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej dokonanej wyłącznie w kancelarii prawnej, do 10% wnioskowanej kwoty.

Nie przyznaje się środków na otwarcie działalności gospodarczej w Urzędzie Pracy Pruszków na:

 • zakup samochodu;
 • zakup kasy fiskalnej;
 • zakup odzieży i obuwia;
 • finansowanie szkoleń, zezwoleń, licencji zawodowych;
 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontu lokalu;
 • zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach;
 • zakupy w ramach umowy leasingu;
 • kaucje, koszty dzierżawy, czynsze;
 • abonamenty, przedłużenia gwarancji;
 • opłaty administracyjne, podatki, składki ZUS, wypłaty wynagrodzeń;
 • pokrycie kosztów pakowania, przesyłki, transportu, montażu;
 • zakupy dokonywane od współmałżonka, dzieci, rodzeństwa, rodziców;
 • zakup mebli i przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania innych niż stanowiące podstawowe wyposażenie pomieszczeń biurowych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu będącym jednocześnie miejscem zamieszkania lub zameldowania przez wnioskodawcę,
 • finansowanie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosku,
 • zakupy niezgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Urząd Pracy Pruszków jednocześnie informuje, iż nie przyznaje się środków na następujące rodzaje działalności gospodarczej:

 • handel obwoźny;
 • handel prowadzony w pomieszczeniach przenośnych, nietrwałych;
 • działalność sezonową;
 • działalność internetową (w rozumieniu prowadzenia działalności gospodarczej jako jedynej:
 • sprzedaż poprzez Internet, telemarketer);
 • działalność w zakresie krajowego transportu osób taksówkami;
 • na prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością współmałżonka, prowadzoną przez niego przed dniem złożenia wniosku pod tym samym nr PKD w części dotyczącej wykonywania działalności gospodarczej. Wyjątek stanowi sytuacja, jeśli współmałżonek dokonał wykreślenia danego wpisu w okresie 12 miesięcy wstecz przed dniem złożenia wniosku przez Wnioskodawcę;
 • przejęcie działalności gospodarczej od członka rodziny wnioskodawcy,
 • działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek.

Zachęcamy do składania wniosków o dotacje do bezrobotnych. Należy pamiętać, aby były one kompletne i dobrze prezentował pomysł na biznes osoby, która składania wniosek. Umożliwi to przekonanie komisji oceniającej wnioski w Urzędzie Pracy Pruszków do zasadności przyznania dotacji właśnie tej osobie.

Zapisz się na Newsletter!

Otrzymuj regularnie darmowe wskazówki przygotowane przez ekspertów DotacjeUrzadPracy.pl jak skutecznie starać sie o dotacje dla bezrobotnych.

 

Zapisałeś się na Newsletter!