DotacjeUrzadPracy.pl Eksperci w zakresie dotacji z Urzędu Pracy!
Wyślij

Od 13 czerwca do 27 czerwca 2017 r. możliwe jest składanie wniosków o dotacje dla bezrobotnych w Urzędzie Pracy Śrem.

Ocena formalna i merytoryczna wniosku o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej

Złożony wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej określonej w regulaminie wewnętrznej oceny wniosku bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie i będzie składał się z poniższych elementów.

Zakres oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji na otwarcie firmy:

– stwierdzenie czy wnioskodawca spełnia warunki ubiegania się o dofinansowanie,

– stwierdzenie, czy planowany przez wnioskodawcę rodzaj działalności gospodarczej jest zgodny z regulaminem dotacji.

– zgodność proponowanego zabezpieczenia z regulaminem przyznawania dotacji,

– opinię doradcy zawodowego dotyczącą predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej,

– stwierdzenie czy wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony;

Zakres oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji na otwarcie firmy:

– rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia, w aspekcie możliwości prowadzenia jej przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy,

– celowość, zasadność i racjonalność przeznaczenia wnioskowanych środków (tj. m. in. spójność planowanych zakupów z rodzajem działalności gospodarczej),

– wyniki wizytacji wstępnej, o której mowa w ust. 4,

– stwierdzenie czy siedziba planowanej działalności gospodarczej znajdować się będzie na terenie działania Urzędu Pracy lub poza nim,

– zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności na obszarze jego działania,

– rodzaj oraz wysokość posiadanych przez wnioskodawcę środków własnych planowanych do zaangażowania do uruchomienia działalności,

– posiadane kwalifikacje i/lub doświadczenie zawodowe przez osobę bezrobotną, absolwenta CIS lub absolwenta KIS,

– rodzaj i wiarygodność proponowanego zabezpieczenia,

– posiadane przez Urząd środki Funduszu Pracy przeznaczone na ten cel.

Ocena merytoryczna jest dokonywana pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej. Ze swojej strony zachęcamy do pobrania wzoru wniosku oraz regulaminu przyznawania dotacji oraz takie przygotowanie dokumentów, aby znalazły uznanie w oczach komisji, która będzie ten wniosek oceniać.

Zapisz się na Newsletter!

Otrzymuj regularnie darmowe wskazówki przygotowane przez ekspertów DotacjeUrzadPracy.pl jak skutecznie starać sie o dotacje dla bezrobotnych.

 

Zapisałeś się na Newsletter!