DotacjeUrzadPracy.pl Eksperci w zakresie dotacji z Urzędu Pracy!
Wyślij

Urząd Pracy Tarnów od 1.08.2017 r. prowadzi nabór wniosków o dotacje na otworzenie firmy przez osoby bezrobotne. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 24 0000 zł i będzie przyznana w ramach prowadzonego przez Urząd Pracy Tarnów projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) Mój rozwój, moja szansa”, wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Informacje na temat projektu w Urzędzie Pracy Tarnów

W 2017 i 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) Mój rozwój, moja szansa” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 4 515 000,00 zł, w tym współfinansowanie UE 3 837 750,00 zł

Cel projektu w Urzędzie Pracy Tarnów

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 361 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów, zarejestrowanych w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie jako osoby bezrobotne zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

Zgodnie z kryterium kompleksowości projektu oraz udzielonego wsparcia, każdy uczestnik projektu skorzysta z co najmniej 3 form wsparcia dobranych indywidualnie dla każdego uczestnika (wynikające z IPD), w tym obligatoryjnie poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Ponadto, w ramach projektu planuje się organizację:

  • staży,
  • szkoleń w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • prac interwencyjnych,
  • szkoleń zawodowych.

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie będzie trwać do wyczerpania środków finansowych, zaplanowanych na poszczególne formy wsparcia.

W związku z ogłoszonym przez Urząd Pracy Tarnów rozpoczęciem naboru, zachęcamy do starania się o dostępne środki na dofinansowanie otworzenia własnej firmy oraz zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się z regulaminem przyznawania dotacji przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, aby uniknąć wielu podstawowych błędów, które mogą spowodować, iż w ramach oceny formalnej oraz merytorycznej w Urzędzie Pracy Tarnów wniosek zostanie odrzucony.

Zapisz się na Newsletter!

Otrzymuj regularnie darmowe wskazówki przygotowane przez ekspertów DotacjeUrzadPracy.pl jak skutecznie starać sie o dotacje dla bezrobotnych.

 

Zapisałeś się na Newsletter!